Advanced Search
Latest accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Isogeometric Topology Optimization Based on Microstructures with High Thermal Conductivity
Jianli Liu, Hongshuo Fan, Tao Nie, Jingui Yu, Shuting Wang, Zhaohui Xia
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024-00097
Abstract PDF
Semantic Diffusion Alignment-based Multi-scale Perception for Medical Image Segmentation
Xiaoting Lai, Jing Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00604
Abstract PDF
PCB Defect Detection Algorithm Based on EfficientNetv2
Jiachao Yin, Yaowen Lü, Ke Suo, Xi Huang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00551
Abstract PDF
XPBD-based Real-time Simulation Method for Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Graft Surgery Operations
Xixuan Li, Zhenhao Dou, Hongyu Wu
Abstract PDF
Depth Map Super-Resolution Reconstruction Based On Hybrid Multimodal Attention Fusion Correction
Bing Hou, Xiucheng Dong, Chencheng Yang, Xiao Yong, Yaling Ju
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024-00105
Abstract PDF
Fourier-BasedGlobal-LocalJointPerceptionSpatiotemporalPredictionModel
Yifan Duan, Mingjun Xiao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00812
Abstract PDF
Research on Multi-Agent Pickup and Delivery Problem of Non-Fixed Delivery Locations
Min Zhai, Zheng Zhang, Weihua Huang, Liangliang Fu, Wenlong Luo
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00798
Abstract PDF
Semantic Perception Enhanced Region Pyramid for Multi-Label Image Recognition
Yunqing Hu, Qianglong Chen, yin Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00763
Abstract PDF
Semi-Supervised Video Object Segmentation with Global Feature Enhancement and Mask Correction
Zuwang Pan, Yan Gui, Yuhang Yi, Jianming Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00738
Abstract PDF
Tooth Instance Segmentation Algorithm Based on Multi-View Fusion in CBCT Images
Zizheng Li, Chunpeng Li, Xiaofeng Huang, Yunpeng Xiao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00535
Abstract PDF
Robust Topology Optimization Design of Compliant Mechanisms with Multiple Degrees of Freedom Considering Material Uncertainties
Jinqing Zhan, Xinfeng Yang, Chengling Zhou, Min Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00530
Abstract PDF
A Smart Generation Approach of Dual-resolution Lattice Structure for Customizing the Stiffness of Thin-Walled Parts
Wanbin Pan, Yuqi Zhan, Shufang Wang, Yigang Wang, Xiuting Tao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00338
Abstract PDF
Unsupervised Font Generation Networks for Joint Content and Style Representation
Yu Liu, Yang Ding, atimahbintiKhalid F, Xin Li, asRinabintiMustaffa M, zreenbinAzman A
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00397
Abstract PDF
Ancient Mural Disease Detection Based on Residual Dual Channel Attention U-Net
Huirong Zhao, Ying Yu, An Chen, Xueying Ni, Xinchao Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00430
Abstract PDF
Identifying and Authenticating Seals: ChineseCalligraphyandPaintingSeal Analysis System
Ailing Jia, Wei Zhang, Jian-Wei Zhang, Wei Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00666
Abstract PDF
A Style Transfer Model for Thangka Images Based on Fusion of Feature Position Coding and Error Correction
XinYue SHI, WenJin HU, Lang QIAO, WenDong KANG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00068
Abstract PDF
Study on Visualization design of Big Data on Sichuan Opera Culture
Qiumei Ma, Xingtao Jiang, Qifeng Ceng, Chao Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00621
Abstract PDF
High-dimensional Multi-attributeed Data Visual Analysis System for Negative Comment Guidance
Mengya Lü, Xiaolong Wang, Kaixuan Li, Mengmeng Sun, Lisha Zhou, Dongliang Guo, Jing Zhao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19874
Abstract PDF
Algorithm for Players Re-Identification in Multiplayer Sports Game Joint Sliding Window and Weighted Scoring
Haibo Qin, Jiangtao Luo, Guoliang Xu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.20105
Abstract PDF
The Method of Edge Optimization for Indoor Scene Reconstruction and Virtual-Real Occlusion Based on VSLAM
Jia Liu, Zengwei Zhang, Dapeng Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00601
Abstract PDF
The Quintic Bézier Approximation of Conic Curves
Xingxuan Peng, Zhuo Duan, Xue Yang, Wanfeng Qi
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00709
Abstract PDF
Adaptive Texture Filtering Algorithm Based on Multi-Scale Window
Peng Cui, Haohan Liang, Zhiqiang Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00694
Abstract PDF
BioVistory: an End-to-End Visualization Generation Approach to Supporting Storytelling with Biographical Text Data
Yanlin Fei, Tian Gao, Yanda Li, Yang Shi, Nan Cao, Siming Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00626
Abstract PDF
Segmentation Network of Dental Mesh Model Based on Attention Mechanism and Neighbor Enhancement
Zhihua Liu, Jiutao Xue, Hao Tang, Yuhe Liao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024-00037
Abstract PDF
Robust Model Watermarking Scheme Based on Feature Combination and Weight Adversarial Training
Guangyong Gao, Ziqi Xu, Wei Fang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00805
Abstract PDF
Research on the Application of Unstructured Construction Method in Boundary Layer Mesh Generation
Yongjie Wang, Yang Liu, Yufei Pang, Hao Chen, Bo Chen, Long Qi, Dongxiang Xie
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00704
Abstract PDF
Event-Based Image Semantic Segmentation
Chaoyi Wang, Nannan Yu, Yu Qiao, jiankang ren, Dongsheng Zhou, xiaopeng wei, qiang zhang, Xin Yang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00698
Abstract PDF
A Fast Approach To Compute Smooth Geodesic Distance Fields Using For High-quality Local Parameterization
Shun Hu, Zijia Yue, Shuangmin Chen, Shiqing Xin
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00641
Abstract PDF
A Few-Shot Image Classification Method by Hard Pairwise-Based Excitation
GUO, Bin Liu, Weigang Li, Ping Gan
Abstract PDF
A Weakly Supervised Semantic Segmentation Network with Multiple Boundary References
Dawei Yang, Jinsheng Chi, Lin Mao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00091
Abstract PDF
Fusing Local and Long-Range Information for Image Feature Point Extraction
Fulin Tang, Pengju Ma, Hongjie Duan, Yan Zheng, Hongtu Ji, Yunlong Guo, Yihong Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00743
Abstract PDF
Gaussian Mixture Feature Improved Autoencoder for FOD Detection on Airport Runway
Ying Jing, Hong Zheng, Wentao Zheng
DOI: 10.3724/SP.J.1089..2023-00718
Abstract PDF
Graph Drawing by Conflict-Free Parallel Stochastic Gradient Descent
Zhi Wang, Mingliang Xue, Yifan Wang, Fahai Zhong, Yunhai Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00627
Abstract PDF
Visual Analysis of Programming and Debugging Behavior for College Programming Courses
Yuanfeng Lian, Yongqi Zhuang, Hanzhao Gao, Huasong Dong
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00600
Abstract PDF
Cross-modal Image Aesthetics Assessment with Scene Features
Yuzhen Niu, Shanshan Chen, Yuezhou Li, Wenxi Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089..2023-00477
Abstract PDF
Single view 3D object reconstruction based on CR-FFD and offset Transformer capsule network
YuanFeng LIAN, Zexin Zhao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00459
Abstract PDF
Person Re-identification Via Dual-path Attention
Yuanyuan Zhang, Cunli Song, Xuesong Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00416
Abstract PDF
A Feature-Preserving Structured Mesh Generation Method Based on Patch-wise Parameterization
Peng Jiang, Long Qi, Haiyan Wu, Libiao Su, Yufei Pang, Zhoufang Xiao, Gang Xu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19911
Abstract PDF
RobustlyWatertight Manifold Surface Repair
Pengfei Wang, Minfeng Xu, Shiqing Xin, Dongming Yan, Zhanghe Tu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19892
Abstract PDF
Visual Analysis of Medication-Symptom-Prescription Association in Traditional Chinese Medicine Ancient Texts
Hongjia Wu, Chi Zhang, Hongxin Zhang, Wei Chen, Jiazhi Xia
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00623
Abstract PDF
Extraction and Visualization of Multi-Parameter Spatio-Temporal Patterns of Multiproduct Pipeline Operation
Lianen Ji, Zhibo Xing, Kun Wu, Wei Zhao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00613
Abstract PDF
Review of Human-centered Explainable AI in Healthcare
Shuchao Song, Yiqiang Chen, Hanchao Yu, Yingwei Zhang, Xiaodong Yang
DOI: 10.3724/SP.J.1089..2024-00052
Abstract PDF
Research on Retrieval Method for Sketching 3D Parts Library by Fusing Dual Scale Features
Shenquan Huang, Zongming Wang, Yong Zhang, Luchuan Yu, Zirui Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00732
Abstract PDF
Discriminative Region Perception Enhancement for Fine-Grained Remote Sensing Object Detection
Tingting Yao, Fuheng Mi, Fuxiao Cao, Qing Hu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00720
Abstract PDF
An Overset Cartesian Grid Methodology for Simulation of Flow around Three-element Airfoils
Hao Chen, Long Qi, Ruhao Hua, Lin Bi, Xianxu Yuan, Bo Chen, Yufei Pang, Yang Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00688
Abstract PDF
Deep Multimodal Clustering Based on Self-supervised Information entropy learning
Qianqian Wang, Zihao Zhang, Hongxu Jiang, Wei Feng, Quanxue Gao, Licheng Jiao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00624
Abstract PDF
An Survey of Ray Tracing Rendering of Large Scale Scenes
Xiang Xu, Xiaolong Wu, Ziling Chen, Ran Chen, Yanning Xu, Lu Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089..2023-00614
Abstract PDF
Adaptive Unstructured Surface Mesh Generation Method for Arbitrary Geometry with Proximity Features
Jikang Wang, baotao chi, fushun wang, Qianjian Guo, Wei Yuan, zhichao jia
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00584
Abstract PDF
A Low-light Image Semantic Segmentation Method Based on VSA-DANet
Zetao Jiang, Peiqi Liao, Qinyang Huang, Jingfan Huang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00555
Abstract PDF
Adaptive Mapping for Data Orchestration in Reconfigurable CNN Processors via Deep Reinforcement Learning
Libo Chang, Danni Wu, Huimin Du, Shengbing Zhang, Peng Hao, Xiuxia Cai
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00433
Abstract PDF
Fast Algorithm for Solving Sheet Metal Scrap Nesting Problem Ba sed on“Coarse to Fine” Strategy
Bo Chen, Yinlei Hu, Falai Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00402
Abstract PDF
Rethinking Mask Down Sampling and Regression Loss Function in Industrial Tiny Defect Detection
Gang LI, Rui SHAO, Min LI, HongLin WAN, MingLe ZHOU, DeLong HAN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00064
Abstract PDF
A Visual Analytic Approach for Discovering Urban Community based on Line Graph
Zhengxuan Lin, Chao Wang, Bin Shao, Zikun Deng, Yongheng Wang, Yingcai Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00622
Abstract PDF
k-way Partitioning Algorithm Based on Re-clustering and Discrete Optimization
Pingmei Pan, Xintian Liu, Xingquan Li, Wenxing Zhu
Abstract PDF
3D Object Detection Method with Image Semantic Feature Guidance and Cross-Modal Fusion of Point Cloud
Hui Li, Junyin wang, Yuanzhi Cheng, Jian Liu, guowei zhao, Shuangmin Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.19862
Abstract PDF
What Have the Single Image Based Depth Prediction Models Learnt?
Lihua Hu, Anpeng Duo, Haifeng Yang, Jifu Zhang, Zhanyi Hu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.20110
Abstract PDF
Research on Monocular Depth Estimation Based on Audio-visual Fusion Coupling Improved Coordinate Self-Attention in Indoor Environment
, pu, , , MingZhen JIA
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00044
Abstract PDF
Simulation Method for Marine Oil Leakage Dispersion Based on FCE-SPH
YuanFeng LIAN, Hanzhao Gao, Haotian Wei, Lianen Ji, Shaohua Dong
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00465
Abstract PDF
Projection Reconstruction Based Domain-adaptive Dictionary Pair Learning Method
Guohua Zhou, Shaoyong Han, Yiqing Xu, Xiaoqing Gu, Tongguang Ni, Xinchun Yin
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00480
Abstract PDF
Recognition Algorithm of Complex Machining Features Based on BP Binary Classification Network
Hongshen Wang, Suyang Jia, Huiying Qiang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00500
Abstract PDF
A Survey of RGB-Depth Object Tracking
Zhou Ou, Ge Ying, Dawei Zhang, Zhonglong Zheng
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00537
Abstract PDF
Progressive Difference Reduction Network with Channel Intervention for Visible-Infrared Re-Identification
Zhigang Liu, , Yijun Zhao, Miaomiao Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00541
Abstract PDF
A VisualRecommendation Analysis System based on the ExplainingGraphNeural Network
Ying Tang, Yuanbo Zhou, Guodao Sun
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00549
Abstract PDF
DSFFNet: Dual-Side Feature Fusion Network for 3D Pose Transfer
Jue Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00563
Abstract PDF
A Visual Framework for Diagnosing and Mitigating the Robustness of Transfer Learning Models
Zhen Liu, Jing Yan, Zhaoguo Wu, Fei Lin, Xiangyang Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00585
Abstract PDF
Extraction of Points of Interest on3D Models Based on Voting and Dynamic Grouping
Zhenyu Shu, Wenyu Dan, Shiqing Xin
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00594
Abstract PDF
Texture Optimization Algorithm For 3D Scenes Fusing Semantic - Grayscale Features
Liu Yu, Xiaoqun Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00606
Abstract PDF
Review of Deep Network Generative Fake Face Detection Methods
Rui Yang, Xinru Hu, Zhuochao Huang, Yushu Zhang, Rushi Lan, Zhenrong Deng, Xiaonan Luo
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00615
Abstract PDF
A Microservices-based Infrared Point Cloud Digital Twin System
Zhixiong Ren, Jiamin Xu, Weiwei Xu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00686
Abstract PDF
Feature separation and differential mapping based shadow removal algorithm
Ying Huang, Xiujie Lei, Mao Jiang, Hao Li, Shaojie Fang, Ying Qian
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00557
Abstract PDF
A Review of Skeleton-Based Human Action Recognition
Qian Huang, JingWen Cui, Chang Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00358
Abstract PDF
Review on 3D Hand Pose Estimation based on a RGB Image
XIAO, LIU
Abstract PDF
Survey on Multipurpose Digital Image Watermarking
Lei ZHAO, Xiaolin GUI, Yiyang SHAO, Huijun DAI
Abstract PDF
Research on visual analysis method of ship activity knowledge graph
Jianxiang Liu, Xiaohui Chen, Haiyan Liu, Bing Zhang, Lin Ye, Wanxiao Yi, Tao Liu
Abstract PDF
A Survey of Image Translation Based on Conditional Generative Adversarial Networks
Hangyao Tu, Wanliang Wang, Jiacheng Chen, Guoqing Li, Fei Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19807
Abstract PDF
Survival Prediction Algorithm for Gastric Cancer Patients Based on Multi-modal Multi-instance Learning
Huaiping Jin, Yuquan Tao, Zhenhui Li, Haibo Tao, Bin Wang, Feiyue Xue
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00491
Abstract PDF
Detection Method of Large Coal Blocks on Conveyor Belt Based on CA-YOLOv8
Yapeng You, Bo Ma, Le Zhao, Pengqi Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00471
Abstract PDF
Enhanced Fusion Network through Redundancy Elimination for Deep Multi-view Clustering
Junpeng Xu, Min Meng, Jigang Wu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00468
Abstract PDF
Style-aware Cross Domain Few-Shot Anomaly Detection
Taihai Yang, Zhihao Gu, Lizhuang Ma
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00458
Abstract PDF
Few-Shot Semantic Segmentation Based on Mutually Guided Conditional Coupling
Shengnan Liu, Lulu Jiang, Wanlu Zheng, Shaorong Wang, Guoping Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00457
Abstract PDF
Point Cloud Projection Sampling and Synchronous 3D Information Hiding
Shiru Zhang, Yifan Wen, Meng Wen, Rui Wang, Le Wang, Tao Wei
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00444
Abstract PDF
Multi-scale Image Dehazing Network Based on Local Transformer
Deqian Mao, Shanshan Gao, Haixia Lü, Caiming Zhang, Yuanfeng Zhou
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00449
Abstract PDF
Rule and Data-driven for Automatic Exhibition Hall Space Planning and Layout Generation
Qu Xu, Jiajia Li, Junsong Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00439
Abstract PDF
Multi-scale Segmentation- and Error-guided Generative Adversarial Network for Neuron Segmentation
Zhenzhen You, Ming Jiang, Zhenghao Shi, Shuangli Du, Minghua Zhao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00417
Abstract PDF
Multi-Attention Mechanism for Raindrop Removal from a Single Image
Yuzhong Chen, Minhu Lin, Youkun Chen, Yuzhen Niu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00409
Abstract PDF
Cell Classification Based on Self-Supervision and Multi-Level Feature Fusion
Xueyan Wang, Zhiming Yang, Yaoyao Song, Xueqing Wang, Yawei Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.null.2023-00403
Abstract PDF
Semi-supervised Character Motion Style Transfer
Ruikun Zheng, Gengxin Liu, Ruizhen Hu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00385
Abstract PDF
Current Status and Prospects of Research on Neural Radiance Fields
Jiyang Li, Lechao Cheng, Jingxuan He, Zhangye Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00376
Abstract PDF
A Marker-free Alignment Method in Cryo-Electron Tomography Based on Affine-invariant Feature
Kaiwen Feng, Kecheng Guo, Jieqing Feng
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00365
Abstract PDF
Self-supervised Learning for Multi-modal Medical Image Segmentation
Nan Wang, Shaohui Lin, Fulin Qi, Yulong Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Lizhuang Ma
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00339
Abstract PDF
Image Harmonization Method Based on Deep Forgery Detection
Qi Zhang, Guanyu Xing, Zhehao Dong, Yanli Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00345
Abstract PDF
Multi-Scale Spatial-Temporal Feature Fusion For 3D Human Pose Estimation
Yu ZHANG, Li LIU, XiaoDong FU, LiJun LIU, Wei PENG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00041
Abstract PDF
GSM-CrackFormer: Crack Detection Method in Multi-Application Scenarios Based on Gaussian Scale Mixed Model
Tinghui Huang, Shengdian Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.20196
Abstract PDF
Conformal Mapping Based Methods for Large-Scale Open Scenes
Haowei Kan, Renjie Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00337
Abstract PDF
Joint Optimization for Deblurring and 3D Reconstruction of Blurry Face Image
Chongrun Xu, Ligang Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00334
Abstract PDF
StagedGaze Prediction in Virtual Scene Interaction Tasks
guoan li, Junchen Liu, Miao Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00333
Abstract PDF
Clothing Hierarchical Feature Representation Learning for Cross-Modal Fashion Retrieval
Aiping JIANG, Li LIU, XiaoDong FU, LiJun LIU, Wei PENG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00263
Abstract PDF
A Lightweight Reversible Super-resolution Network Based on Feature Enhancement
YangBenchen YANG, HaoRan LEE, JinHaibo JIN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00319
Abstract PDF
Image Segmentation Algorithm Based on Non-Local Information and Subspace for Fuzzy C-Ordered Mean Clustering
CHEN, Chengquan Huang, Tan, Jialei Peng, Huan Lei, Lihua Zhou
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00273
Abstract PDF
Image Exposure Correction Based on Dual Feature Fusion for Intelligent Transportation
JiaJun YANG, ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00217
Abstract PDF
Three-Dimensional Local Feature Descriptor based on Dynamic Graph Convolution and PointNet
Bao ZHAO, ZiHan WANG, ZhaoHong JIA, Dong LIANG, Qiang LIU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00083
Abstract PDF
A Global Layout Algorithm Based on Key Gates within Segments of CNFET Circuits
Kanglin TIAN, Kang ZHAO
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00070
Abstract PDF
Video Semantic Segmentation Based On Spatiotemporal Dual Branch Attention
DanDan HUANG, YiWen WANG, Guangqiu CHEN, Qi HU, SiYu YU, ZHIYu CUI
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00046
Abstract PDF
The Influence of Interaction Modality and Task Type on User Retrieval Performance
Guanhua HOU, Yingying ZHOU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00038
Abstract PDF
Infrared and Visible Image Fusion based on Dual-path and Dual-discriminator Generation Adversarial Network
Guangyu Xu, Haoyu Chen, Jie Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20170
Abstract PDF
An Adaptive and Low-Complexity Maximum Likelihood Sequence Detector for High-speed PAM4 Wireline Transceivers
Chaolong Xu, Mingche Lai, Fangxu Lü, qiang wang, xingyun qi, zhang luo, shijie li, Geng Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023.20161
Abstract PDF
OpenPose Human Fall Detection Algorithm Based on Attention Mechanism
Meng, Hongqiu Xue, Lei Shi, Yufei Gao, Lin Wei
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20124
Abstract PDF
A hybrid Transformer Network for Image splicing Forgery Detection
Shuyuan Li, Caiping Yan, Hong Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20099
Abstract PDF
Detailed Routing Algorithm for Multi-mask Scenes
Wu Jie, Haoying Wu, Ning Xu, Yadong Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.20074
Abstract PDF
Transformer-based Super-Resolution Reconstruction of Dongba Paintings
Cong Bi, Wenhua Qian, Yuanyuan Pu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20073
Abstract PDF
Rebar Binding Crosspoints Detection Method Based on Deep Learning and Feature Projection Curve
Bin Cheng, Lei Deng
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19964
Abstract PDF
Image Tampering Localization Based on Integrated Multiscale Attention
Huajian Wei, Caiping Yan, Hong Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19954
Abstract PDF
Figma2Code: Automatic code generation method for Figma design drafts
Lin Zhu, Yingchaojie Feng, Hang Zhu, Sijia Wang, Minfeng Zhu, Chenhao Yu, Yuhui Zhang, Daxing Xu, Deming Zhao, Yujun Feng, Wei Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00336
Abstract PDF
Dark Situation Evaluating: Concepts, Methods, and Applications
Chaochao Li, Lanhui Cheng, Saisai Yang, Pei Lü, Zhaoyang Ge, Hua Wang, Mingliang Xu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00341
Abstract PDF
A Parameter Surface Reconstruction Method Based on Powell-Sabin Spline Subdivision
ZhiFei YANG, , Wang, Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00021
Abstract PDF
Geometric Design of B-Spline Aircraft Inlet Based on Curvature Control
MingQiang Wei, , , , Guo
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00030
Abstract PDF
Exact degree reduction algorithm for multi-degree spline curves based on Bernstein basis representation
Zushang Xiao, Guanqiang Shen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00455
Abstract PDF
Atmospheric Turbulence Image Recovery Algorithm Based on Lucky Imaging and Generative Adversarial Networks
Pin LV, Dongping DENG, Tiezhu SHI, Mengdi WANG, Qian LIU, Yu TIAN, Zihong ZHANG , Yun Zeng, Guofeng WU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00035
Abstract PDF
An Optimized Network For One-Stage Anchor-Free LiDAR Object Detection
Wangjiang Zhu, Jianwei Guo, Jiguang Zhang, WeiLiang Meng, Xiaopeng Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00329
Abstract PDF
Computer Aided Analysis of Ancient Painting Seals Based on Image Extraction and Restoration
Xinyi Lin, hongjia wu, zhiting yuan, Hongxin Zhang, Wei Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00343
Abstract PDF
Shape Optimization for Hyperelastic Materials Model Based on Isogeometric Analysis
, , , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00445
Abstract PDF
Underwater Image Enhancement and Restoration Techniques: State-of-the-Art Methods and Prospects
Xun Ji, Na Leng, Hui Guo
Abstract PDF
Medical Image Super-Resolution Reconstruction Based on Back Projection Regression Network
Qiufu Zheng, Yan Jin, Zhiwei Jiang, Yibiao Hu
Abstract PDF
FreehandSketch Table Recognition based on Structure Understanding
Xin Gai, Jin Huang, danlin wang, jie liu, Feng Tian, Guozhong Dai
Abstract PDF
Multi-head Gated Multilayer Perceptron Motion Decomposition Non-rigid Point Cloud Registration Algorithm
Ronguo Zhang, Rongqi Wang, Jing Hu, Rui Zhang, Xiaojun Liu
Abstract PDF
Blind Face Deblurring via Latent Generative Priors
Yuan Liang, Yuxin Jiang, Shengfeng He
Abstract PDF
Methodology for IR Drop Analysis of On-Chip Power Distribution Network under Electromagnetic Pulse Attack
Qiang Liu, Peiran Zhang
Abstract PDF
Visual Attention-Based Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Deqiang Cheng, Shuai Xu, Chenggong Han, Chen Lü, Qiqi Kou, jianying zhang
Abstract PDF
3D Cross-Modal ConvFormer for Lung Cancer Recognition
Tao Zhou, Xinyu Ye, Fengzhen Liu, Huiling Lu
Abstract PDF
A Survey of 3D Template Object Tracking Algorithms Based on Monocular RGB Data
Xiuqiang Song, Li Jin, Jing Song, Jiachen Li, Xiangxu Meng, Xueying Qin
Abstract PDF
Semantic Segmentation Method of Weld Defects Using Multilevel and Multi-scale Neural Network Self-search
Rui Zhang, Ji Li
Abstract PDF
Single-image 3D Head Reconstruction Using Normals Enhanced Implicit Function
Leyuan Liu, Xu Liu, Jianchi Sun, Jingying Chen
Abstract PDF
Feature Sequence Reconstrustruction of 3D CAD Stretching Model for Reuse
Hongshen Wang, Suyang Jia, zhongjin Huang
Abstract PDF
Detailed Routing Algorithm with Triple Patterning Lithography Constraints
Xiaoyu Liang, Ruohan Sun, Ning Xu, Yadong Zhang
Abstract PDF
B-splines Based Subdivision Surfaces Parameterization
Zhiwei Wang, Renjie Chen
Abstract PDF
Correspondence Calculation of Non-rigid 3D Point Shapes by Mixed Attention
Jun Yang, Siyang Zhang, Yan Wu
Abstract PDF
Coupling Simulation Method of Fluid and Moving Solid with Surface Tension
Feng Wang, Mengya Lü, Mengmeng Sun, Jian Zhang, Yong Tang, Jing Zhao
Abstract PDF
Gray Region Extension via White Patch Assumption for Color Constancy
Mengda Xie, Peng Sun, Yubo Lang
Abstract PDF
GM-Net: Surface Defect Detection Based on Defect Guidance and Differential Mapping Cascaded Network
Jun Zhang, Yang Zhang, Lukui Shi, Bin Pan, Jin Shi
Abstract PDF
Multi-level 3D Facial Expression Editing based on Multi-branch Spatially Varying Convolutional Network
Mingguo Ren, Jing Chi, Tianshu Shen, Yuyan Chen
Abstract PDF
Visual Analysis of Carbon Transfer Characteristics in China from the Perspective of Input-Output
Xiang Zhang, Yuna Ni, Songyue Li, Gangyi Gao, Yuhua Liu, Junwei Fu, Zhiguang Zhou
Abstract PDF
Research on Visually Interactive Crack Detection by Intelligent Method Based on Eye-tracking
Mengcheng Chen, Zheng Gong, Tingsong Lu, Heyi Zhu, Guoliang Luo
Abstract PDF
Interactive tree and ranking-based fund data visual analysis-ChinaVis2022
FeiFan WANG, XIE, YUE, SU, ZHOU, FENG, ZHUANG, CHEN
Abstract PDF
Interactive Image Segmentation Based on Fusion of Two-stage Feature and Transformer Encoder
Jun FENG
Abstract PDF
Unified Multi-Category 3D Object Generation from Sketches
Jin Xu, Binxin Yang, Xuejin Chen
Abstract PDF
A High Resolution Semantic Segmentation Method via Multi-branch Structure and Gating Mechanism
Ke Du, Chunming Ye
Abstract PDF
Temporal Reliable Neural Denoising for Real-time Shadow
Yuan Peng, Lu Wang, Yanning Xu, Beibei Wang
Abstract PDF
Speech-driven Facial Reenactment based on Implicit Neural Representations with Structured Latent Codes
Zhifeng Xie, Jiaheng Zheng, Ji Wang, Jiajia Liang, Lizhuang Ma
Abstract PDF
Key Point Comparison of Breech Face Impression by Deep Learning Method
Jialing Zhu, Rongjing Hong, Hao Zhang
Abstract PDF
Edge-Aware Point Cloud Registration
Junjie GAO
Abstract PDF
Construction of G^1 Continuous Composite Curves and Surfaces
Lanlan Yan
Abstract PDF
Small Sample Medical Time Series Forecasting with Trend Embedding and Granularity Enhanced Network
Jingnan Yu, Chunxia Zhang, Xinyue Xue, Xiaojun Xue, Zhendong Niu
Abstract PDF
Non-manifold Structure Detection And Fast Restoration For Dental 3D Mesh Data
Guangshun WEI, Long MA, Runze YANG, Yunfeng ZHOU
Abstract PDF
Aggregate and Excitate Sparse Spatial Feature: Single-Stage 3D Object Detector from Point Clouds
Bin Lu, Yang Sun, Zhenyu Yang
Abstract PDF
A Semantic Segmentation Method for Railway Scene Based on Improved Dynamic Graph Convolutional Neural Network
, , , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00034
Abstract PDF
Image Data Denoising Using the unsupervised learning Model of RBM
HuiHui SHEN, HongWei LI, Kun QIAN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00050
Abstract PDF
PromptVis: Prompt-Based Interactive Visual Analysis Method for Text-to-Image Creation
Yuhong Lu, Yingchaojie Feng, Lin Zhu, haiyi zhou, Hang Zhu, Chenhao Yu, Wei Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00344
Abstract PDF
Region-aware Image Harmonization via Adaptive Feature Calibration
Zhifeng Xie, Jiajia Liang, Shiyu Xia, Mengtian Li, Lizhuang Ma
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00348
Abstract PDF
An Interactive Class Attribute Construction Method For Zero-shot Image Classification
, , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00349
Abstract PDF
A multi-modal visual analytic approach for attributing and authenticating ancient Chinese paintings
Xiaojiao Chen, Yonghao Chen, Tan Tang, Xin Ge, Ruihan Wang, Yifan Wang, Xiaosong Wang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00350
Abstract PDF
Multi-scale Referring Image Segmentation Based on Dual Attention
Mengnan HU, Rong Wang, Wenjing Zhang, Qi Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00355
Abstract PDF
An Adversarial Unsupervised Domain Adaptation Image Classification Method Based On Contrastive Learning
Ting Wang, Fanfan Ji, Shaojun Cui, Xiaotong Yuan
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00359
Abstract PDF
Streaming Perception-Based Visual Localization Method in Dynamic Scenes
Jiahui Wang, Linjing Lai, Lei Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00426
Abstract PDF
An Unsupervised Detail-Preserving Point Cloud Completion Network Guided by Projection Views
YongWei MIAO, Weihao Gao, Ran Fan, Fuchang Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00441
Abstract PDF
Quadratic rational h-Bézier curve with monotonic curvature
Zimeng Li, Bin Xie, Liwen Han
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00452
Abstract PDF
Bézier Triangle-Based Interpolatory 31/2-Subdivision
Chenghui Ji, Xunnian Yang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00454
Abstract PDF
Facial Expression Recognition based on Region Enhanced Attention Network
Gongguan Chen, Fan Zhang, Hua Wang, Hui Fan, Caiming Zhang
Abstract PDF
Road Network Extraction of 3D Point Cloud Scene Based on L1-medial Extraction and Flexible Constraints
Xueqi Ma, pengdi huang, Hui Huang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00328
Abstract PDF
Cross-layer Transformer and Multi-scale Adaptive Fusion of Retinal Vascular Segmentation Algorithm
LIANG, YANG, HE, DONG, WU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00271
Abstract PDF
Unsupervised Fast Image Superpixel Generation With Guided Filtering
Yongxia ZHANG, SUN, GUO, FAN, ZHANG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00252
Abstract PDF
Object Detection in Millimeter Wave Images Based on BoT-YOLOX
LI, YE, tiantian jiang, LI, YING
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00241
Abstract PDF
Edge Convolution with Multi-Head Point Attention for Point Cloud Classification and Segmentation
Wei XIONG, ZhengHao LOU, MinFu XU, HeJin Yuan
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00126
Abstract PDF
Spatial Domain Enhanced Channel Adaptive Deepfake Image Detection Method
Jialin LI, Zhe SHEN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00113
Abstract PDF
Dimension Reduction Method for Manifold Learning Based on Variational Autoencoder
Feng LINLIN, , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00089
Abstract PDF
Cross-domain Footprint Image Retrieval Based on Feature Partitioning and Domain Fusion
Yan ZHANG, Duo SHEN, Zenghui LI, Ming ZHU, Jiaojiao SU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00082
Abstract PDF
Minimizing segmentation and parameter measurement of pelvic floor ultrasound images based on MDL-U2-Net network
XiaoBao LIU, BoMin GAN, TingQiang YAO, JiHong SHEN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00063
Abstract PDF
Transformer-based Pedestrian Video Inpainting Guided by Pseudo-Spatiotemporal Pose Correction Graph Convolutional Networks
Fumei Tang, Yongwei Nie, Jiaqi Yu, Qing Zhang, Guiqing Li
Abstract PDF
A Direct Modeling Method for 3D CAD Models Preserving Columnar Features
, , , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00007
Abstract PDF
Force-Directed Layout Based Knowledge Graph Visualization Method
Jianzi Kang, Hong Zhou
Abstract PDF
Centroid and pose estimation of occluded objects based on deep learning
Jichun Wu, Yongda Yang, Zhaiwu Zhang, Ping Zhang,
Abstract PDF
Hierarchical Naming Method and Mechanism Design for Topological Entities
, , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00023
Abstract PDF
Parallel Computation of Exact Power Diagrams in 3D Space on GPU
YanYang XIAO, Wei LI, ShaoPing XU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00018
Abstract PDF
Live VR Panoramic Video Streaming Method Combing Viewport Prediction and Super-Resolution
Xiaolei Chen, Baoning Cao, Yubing Lu, Pengcheng Zhang
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19994
Abstract PDF
Heterogeneous Architecturally Parallel Error Detection with Low Error Detection Latency for Highly Reliable Automotive Electronic Systems
Zhefan Lv, Tiancheng Wang, Huawei Li
Abstract PDF
An Automatic Test Pattern Generation Method for Digital Circuits Based on K-Nearest Neighbor
Wenxing Li, Tiancheng Wang, Huawei Li
Abstract PDF
Glass Surface Detection Method Based on Visual Distortion
Xin TAN, Fulin Qi, Nan Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00342
Abstract PDF
New Algorithm for Multi-symmetry Models in 3D Shape Matching
Jielin Zhang, Ruixue WANG, Yingjuan Yu, Hui Chen
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00008
Abstract PDF
An Open Framework of 3D CAD Kernel for Multi-Role Development
Cong LIANG, YanNing XU, Lu WANG, XiangXu MENG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00002
Abstract PDF
Airfoil Optimization with Isogeometric Collocation Based on Potential Flow Model
Yuan YAO, JingWen REN, HongWei LIN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00005
Abstract PDF
Weighted PIA algorithm for implicit B-spline curve fitting
Yiyu FENG, LI, DENG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00015
Abstract PDF
A Method for Converting B-Rep to CSG in Ship CAD System
Zhiwei TAI, Xinglong ZHANG, Xiaolong YIN, Enya SHEN, Jianmin WANG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00019
Abstract PDF
N-sided Hole Filling Algorithm based on GNURBS
MengXing WANG, WenKai HU, BingYing ZHAO, YiFei FENG, Xin LI, LiYong SHEN
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00009
Abstract PDF
Point-normalInterpolatory B-spline Curve and Surfacewith Minimal Energy
Yuwei ZHANG, Yajuan LI, Chongyang DENG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00013
Abstract PDF
An Algorithm to Compute the Distance of 2D Line Segments based on Local Coordinate System
HangCheng ZHANG, Yi LIU, Kai DAI, TianQi SONG, Le WANG, Wei ZENG, YiJun YANG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00028
Abstract PDF
A self-intersecting polygon decomposition algorithm based on region partition
Qi ZHAO, , YANG
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00040
Abstract PDF
Underwater Image Restoration Via Scene Depth and Minimum Intensity Prior of Red Channel
YueMei LI, GuoJia HOU, GuoDong WANG, ZhenKuan PAN, BaoXiang HUANG
Abstract PDF
Mesh Generation for Self-intersecting Rational Parametric Surfaces
Zheng ZENG, , , ,
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00006
Abstract PDF
Object Tracking Method Combining Bilinear Feature Fusion with Adaptive Re-detection
He Yan, Wei Zhang, Yuhan Liu, Kuilin Huang, Yao Li
DOI: 10.3724/SP.J.1089.20056
Abstract PDF
Impacts of Locomotion Methods on User's Spatial Perception in Virtual Environment
Zhigeng Pan, Qianyu MENG, Qingshu Yuan, Jiaxin Liu, Zihan Wang, Kailiang Shou
Abstract PDF
RGB-D Dual Modal Information Complementary Semantic Segmentation Network
Lichun Wang, Nana GU, Jianjia Xin, Shaofan Wang
Abstract PDF
Density Prior-Guided Unsupervised Deep Point Cloud Denoising Algorithm
Jie Zhang, Minghui Nie, Jiaxu Wang, Xiuping Liu
DOI: 10.3724/SP.J.1089.19907
Abstract PDF
Visual Analysis System for Food Adulterants Based on Feature Selection
Ying TANG, Yichen SHENG, Jing PAN, WeiHua ZHOU
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00051
Abstract PDF
Iterative Matching with Text Generation for Cross-Modal Image-Text Retrieval
Yingying Pan, Qing Ma, Cong Bai
DOI: 10.3724/SP.J.1089.2023-00363
Abstract PDF
Perceptually Driven Color Ordering for Palette Design
Zhixiong XIAO, Wensong XU, Qiong ZENG
Abstract PDF
Reconstruction of Ship Draft and Water Level Identification Using Weighted Directed Graph
KaiHua LIU, HongPing YAN, Gaofeng MENG, BaoYin SHA
Abstract PDF
S-type Velocity Planning Using CNC Multi-dimensional Constraints
Jichun Wu, Ke Xu, Huicheng Zhou, Li Fan
Abstract PDF
Coprocessor for Multi-mode High Precision Nonlinear Activation Function
Wenhui Ou, Zheng Wang, Zhuoyu Wu, Weilun Wang, Zhiyin Gan
Abstract PDF
A Survey on Talking Head Generation
yifei song, wei zhang, Zhineng Chen, yugang jiang
Abstract PDF
Motion-Guided Graph Convolutional Network for Human Action Recognition
JingJing LI, ZhangJin HUANG, Lu ZOU
Abstract PDF
Indoor Point Cloud Object Segmentation Based On Direction CodingAnd Hole Sampling
Peng Li, Xijiang Chen, Bufan Zhao, Wei Xuan, Hui Deng
Abstract PDF
Multi-scale Salient Features Bilinear Attention Fine-grained Classification Method
Guanghui LIU, Hua ZHAN, Yuebo MENG, Bo WANG, Bo WANG
Abstract
End Face Positioning Method for Bundled Bars by Using Point Cloud Partition Statistics
ZHANG, SUN, HUANG, HUANG
Abstract PDF
Architecture Design and Application of Cloud PLC System Based on 5G and Multi-access Edge Computing
Yixiong Feng, Chen Yang, Bingtao Hu, Haoshan Lai, Ying Shi, Guangmin Song, Yong Wang, Jianrong Tan
Abstract PDF
DL-CTNet Model for CT images Recognition of Coronavirus Disease 2019
WANG, Wendi huang, Xin WANG, longrun wang
Abstract PDF
GA2T: A Traffic Flow Prediction Model Combined with Graph Attention Networks
ShuChang QI, QiDong LIU, ChaoYue LIU, MingLiang XU, ZiXin QIU
Abstract PDF
Dongba Painting Few-shot Classification Combining Spatial Information and Distribution Relationship
QiHao XU, WenHua QIAN
Abstract PDF
Image Inpainting with Multi-modal Attention Mechanism Generative Networks
Shanbao Wang, Dong Liang, Ling Shen
Abstract PDF
CombiningWeighted Mixture Model andMarkov Random Field for OpticalRemote Sensing Image Segmentation
SHI, WANG
Abstract PDF
Rendering Methods of Special Clothing Fabrics
HaoDong ZHU, chen LIU, xiaoGang JIN
Abstract PDF
Super-Resolution Reconstruction of Texture Image based on Mixed-Scale Non-Local Attention
Pengfei YAO, WEI, LU, WANG
Abstract PDF
Human Motion Capture Data Recovery Using Capped Nuclear Norm Regularization
HU, zhu, yi
Abstract PDF
Frequency-domain Acceleration for 3D Generative Adversarial Networks
Zhuoshen Jiang, Bosheng Liu, Yibin Tang, Jigang Wu
Abstract PDF
A Text-based Sonification System for Basketball Games
, , , , ,
Abstract PDF
hexing@nuaa.edu.cn
Xing HE, ZHU, YAN, GUO, GONG, WEI
Abstract PDF
A Survey of Visualization in Data Journalism: Theory and Practice
MengQin CHENG, ZHOU, CHEN
Abstract PDF
VLSI Design and Implementation of Adaptive Deblocking Filter for HEVC
CHEN, CHEN, CHEN, WANG
Abstract PDF
Delay-Driven Layer Assignment Algorithm Based onIntegrating Multi-Strategyfor Advanced Technology Nodes
GengGeng LIU, LieQiu JIANG, ZePeng LI, RuoXin WU, Ning XU
Abstract PDF
An XMG Based Equivalence Checking Algorithm for Large Bit-Width Multiplier Circuits
baicheng zhu, hongyang pan, zhufei chu, lunyao wang, YinShui Xia
Abstract PDF
Camouflaged Object Segmentation Based on Dense Multi-Scale Transformer
Xinyu YAN, MeiJun SUN, YaHong HAN, Zheng WANG
Abstract PDF
High Quality Global Routing Algorithm Based on Multi-Stage Optimization
GengGeng LIU, ZhenYu PEI, XU
Abstract PDF
Color Face Recognition Based on Differential Privacy in Quaternion Domain
LeDing LI, ZhuHong SHAO, BiCao LI, LiZhi SHAO, JunFeng YANG, YuanYuan SHANG
Abstract PDF
Scene Text Editing based on Style Transfer
LIANG, Zehao ZHU, LIANG
Abstract PDF
Dynamically Receptive Field Networks for Image Segmentation
Yang LIU, LiMing SHU, YuQiu KONG, WanXiao YANG, YingPing LI, ChengYu KONG
Abstract PDF
Visual Analysis of Spatiotemporal Situation via Representation Learning
Jie Li, Xinying Ma, Danning Zhao, Huailian Tan
Abstract PDF
End-to-end Blind Image Watermarking on Frequency Domain
zhiwei zhang, WANG, kaiyuan cui
Abstract PDF
Edge Preserving Image Smoothing Algorithm Based on Reweight Data Items
JianWu LONG, XueMei WANG, Chen ZHANG
Abstract PDF
A High-quality Depth Estimation Method for Single Image
Yongtang BAO, YAN, QI
Abstract PDF
Object Detection Network Based on Grouped Residuals and Transformed Feature Dimensions
WANG, Qingcheng CAO, GAN, ZHAI
Abstract PDF
L0 Normal Optimization and Feature Rectification for Point Cloud Denoising
YuZhou RONG, MA, ZHOU
Abstract PDF
3D Shape Correspondence Based on Region Energy Aware Capsule Network
YuanFeng LIAN, MengQi CHEN
Abstract PDF
RGB-T Target Tracking Algorithm with Salient Content Perception and Deep Feature Fusion
Zihang Feng, Liping Yan, Jinglan Bai, Yuanqing Xia, Bo Xiao
DOI: 10.3724/SP.J.1089.20140
Abstract PDF
Part Coupled Transformer Network for Vehicle Re-Identification
, , , , ,
Abstract PDF
Actor Detection Method for Complex Lighting Stage
, , ,
Abstract PDF
A Method for Generating Decorative Patterns of Grotto Statues Based on Geometric Similarity Features
, , ,
Abstract PDF
Iris Texture Characterization of Multi-direction and Center-symmetry Local Binary Pattern
, , , ,
Abstract PDF
3D Scanning of Scene-level Targets Based on the Sparse Sequence Fusion
, , , , ,
Abstract PDF
Global-Local Combined Semantic Generation Network for Video Captioning
, ,
Abstract PDF
Multi-domain Dynamic Mean Teacher for Object Detection in Complex Weather
, , , ,
Abstract PDF
Research on Seabed Image Registration Method Combined with Prior Knowledge
, ,
Abstract PDF
A Uniform B-spline Collocation Method for Solving the Boundary Value Problem of Geodesic Curves
, , ,
Abstract PDF
Research Progress in Skeleton-based Human Action Recognition
, , , , , , , ,
Abstract PDF
Pose Feature Fusion Based Short Track Speed Skaters Multi Objective Tracking
, , ,
Abstract PDF
Stepwise synthesis face sketch generation algorithm based on GAN
, ,
Abstract PDF
Evaluating Diminishing Marginal Utility in Visual Perception
, , , , , , , ,
Abstract PDF
Patch-based Implicit Surface Learning Networkby Combining Neighborhood Point Grouping and Fully Connected Residual Feature
, , , , ,
Abstract PDF
A Double-Branch Point CloudCompletion Networkby Combining Shape Structure Recoveryand Local Detail Compensation
, , ,
Abstract PDF
Few-shot Point Clouds Classification based on MAML and Dirichlet Process
, , ,
Abstract PDF
Imperceptible Local Adversarial Attacks on Human Pose Estimation
, , ,
Abstract PDF
ModelLogVis: Log Anomaly Detection Visual Analysis Method for Model Service
, , , , , ,
Abstract PDF
Cable Assembly Path Solving for Complex Mechatronic Products Based on Improved Rapidly-Exploring Random Tree Algorithm
, ,
Abstract PDF
202021210021@mail. bnu. edu. cn
,
Abstract PDF
High Performance Color Image Contrast Enhancement Algorithm Using Reversible DataHiding
,
Abstract PDF
Optimization of Object Fracture Detail Rendering Algorithm based on Material Point Method
, , , , , ,
Abstract PDF
Trajectory Prediction Enhancement Method for Multiple Object Tracking in Complex Scenes
, , , , , ,
Abstract PDF
A Force-Directed Layout Algorithm for Enhancing the Mental Map Preservation in Multilayer Networks
, , , , , ,
Abstract PDF
Blended CoordinatesBased on Point Polygons
, ,
Abstract PDF
Density-oriented Dynamic Graph Convolutional Network of Point Cloud
, , ,
Abstract PDF
Point Cloud Reconstruction Based on Robust Low-rank Collaborative Estimation
, , ,
Abstract PDF
Motion Capture-Based Airfoil Deformation Measurement Method
,
Abstract PDF
Parametric Design and Optimization of Graded Lattice Structures
,
Abstract PDF
Stability and Detail Improvement Method for SPH Volume Maps Fluid-Solid Interaction
, , , , ,
Abstract PDF
Method for Optimal Redundant Via Insertion withMaximum Satisfiability
, ,
Abstract PDF
Infrared-Visible Person Re-identification Via Multi-modality Feature Fusion and Self-distillation
, ,
Abstract PDF
Cuan Font Generation Model of Dense Adaptive Generation Adversarial Network
, , , , ,
Abstract PDF
Neuron Similarity Matching Method Guided by Local Feature and Point Cloud Registration
, , , , ,
Abstract PDF
Survey of Pedestrian Motion Modeling Methods
, , , , ,
Abstract PDF
Single Depth Map Completion with Multiple Auxiliary Tasks
, , , ,
Abstract PDF
Effective Field Sources and Field-source-function for Stable Field Image Reconstruction
, , , ,
Abstract PDF
Segmentation-Adaptive Surveillance Video Synopsis
, , , ,
Abstract PDF
Visualizing the Semantics of Data Wrangling Scripts
, , , , ,
Abstract PDF
A Survey of Label Placements in Visualizations
, , ,
Abstract PDF
Virtual Fiber-based Constitute Model for Anisotropic Material Design
, , ,
Abstract PDF
Automatic Calibration Algorithm of Disease Areas of Ming Dynasty Murals in Jianshui Zhilin Temple
, , , , ,
Abstract PDF
Medical Report Generation Method Based on Multi-Scale Feature Fusion and Cross-Training
, , ,
Abstract PDF
Constructing and Visualizing Cyber Asset Graphs of Cybercrime Gangs
, , , , , , , , ,
Abstract PDF
Named Entity Recognition Method for Process Planning Text
, , ,
Abstract PDF
Local Attribute Attention Network for Minority Clothing Image Caption Generation
, , , ,
Abstract PDF
Boundary-First Surface Quadrilateral Mesh Generation Based on Delaunay-Advancing Layer Technology
, , , ,
Abstract PDF
Transformer Tracking Based on Re-parameterization Network
, , , , ,
Abstract PDF
National Style Representation Learning for Single-view 3D Garment Reconstruction
, , , ,
Abstract PDF
Tone Reproduction Algorithm Based on Local Contrast Preservation
, ,
Abstract PDF
Segmentation Network for Textile Sewing Stitches
, , , , ,
Abstract PDF
Research on Semantic Image Segmentation Network Combining Attention Mechanism and Multi-scale Features
, , ,
Abstract PDF
YOLOv4 Multi-Scale Object Detection Algorithm Based on Adaptive Weighting Module
, , , ,
Abstract PDF
A Deepfake Face Image Detection Model Supporting Privacy Protection
, , , ,
Abstract PDF
Multilevel distillation learning road extraction model with global feature awareness and fusion
, , , , , ,
Abstract PDF
Solar Cell Defect Image Generation Based on Dual-dimensional Attention Integrated Adversarial Network
, , ,
Abstract PDF
An Intelligent Approach to Identifying and Setting Dual-level Assembly Semantics
, , ,
Abstract PDF
Image Steganography Algorithm Suitable for HydroacousticCommunication
,
Abstract PDF
Semantic Segmentation of Remote Sensing Image via Self-Attention-Based Multi-Scale Feature Fusion
, , ,
Abstract PDF
Triangular Bézier Patch Based Parameterization via Quasi-conformal Mapping
, ,
Abstract PDF
Pose and Shape Estimation of Occluded Humans with Attention and Conditional GAN
, , ,
Abstract PDF
Ball-IDWMeshDeformationMethodBasedonPointby Point Smoothing
, , , ,
Abstract PDF
A Qi Baishi's Shrimp Paintings Identification Algorithm Based on Intrinsic Inductive Properties Optimized Visual Transformer
, , , ,
Abstract PDF
Automatic Leaf Recognition Based on Deep Semi-supervised Learning
, , ,
Abstract PDF
Design Resources Recommendation Based on Word Vectors and Self-attention Mechanisms
, ,
Abstract PDF
Importance-Driven Real-Time Indirect Glossy Reflection Algorithm
, , ,
Abstract PDF
Underwater Image Enhancement Based on Multi-Scale Feature Fusion and Attention Network
, , ,
Abstract PDF
An Adaptive Road Scene Semantic Segmentation Network with Refined Multi-Scale Perception and Optimized Contours
, , ,
Abstract PDF
Triplet Hierarchical Metric Network for Sketch-Based 3D Shape Retrieval
, , , ,
Abstract PDF
Central-Layout Sunburst Algorithm for Hierarchical Data Visualization
, , , , ,
Abstract PDF
Intelligent Decision-Making of Fine-grained Product Form with Feature Transfer
, , ,
Abstract PDF
A Spatially Adaptive Motion Style Transfer Method with Temporal Convolutional Network
, ,
Abstract PDF
Co-saliency Detection Based on Unified Hierarchical Graph Neural Network
, , , ,
Abstract PDF
Variable Rate Compression of Point Cloud Based on Channel Gain
, , ,
Abstract PDF
3D Human Body Reconstruction with Shadow
, , , ,
Abstract PDF
Autonomous Exploration and Object Perception Algorithm for a Robot Based on Reinforcement Learning
, , ,
Abstract PDF
Attention Mechanism Based Joint Optimization Algorithm for Defect Detection
, , ,
Abstract PDF
Task Allocation Algorithm for Dual 3D Printing Devices Cooperation in Construction Industry
, ,
Abstract PDF
Application of Improved PF-AFN in Virtual Try-on
, ,
Abstract PDF
Anchor-free Object Detection Method in Remote Sensing Image via Adaptive Multi-scale Feature Fusion
, , , ,
Abstract PDF
Fine-grained Image Recognition via Multi-part Learning
,
Abstract PDF
Current-based Design of Ferroelectric Approximate Search Memory
, , , ,
Abstract PDF
Efficient Floating Random Walk Based Techniques for Capacitance Extraction of Structures with a Large Number of Non-Stratified Dielectrics
, ,
Abstract PDF
Tumor Deformation based on Force Interaction of Mucous Forceps in Nasal Skull Base Virtual Surgery
, , , , ,
Abstract PDF
A Deep-Learning Method Using Intraoperative X-ray Images for Locating Distal Holes of Intramedullary Nails
, , , , , , , ,
Abstract PDF
Object Detection Algorithm Based on Adaptive Feature Fusion and Cosine Similarity IoU-NMS
, , , ,
Abstract PDF
Action Recognition Based on Feature Interaction and Clustering
, ,
Abstract PDF
U-net ++ Mosaic network for blue and white porcelain fragment images Zhang Haibo1), Kou Jiaojiao1), Yang Xing1), Hai Linqi1), Zhou Mingquan1,2), and Geng Guohua1)*
, , , , ,
Abstract PDF
Progressive Multilevel Feature Inpainting Algorithm for Chinese Ancient Paintings
, , , , , ,
Abstract PDF
A ConvGRU-Based Visual Analysis System for Air Pollution Prediction
, , , ,
Abstract PDF
Retinal Vessel Segmentation Based on Attention Mechanism and U-Net
, , ,
Abstract PDF
Discriminative Feature-Guided Zero-Shot Learning of 3D Model Classification Algorithm
, , ,
Abstract PDF
3D Point Cloud Registration Enhanced by Subgraph Matching and Reinforcement Learning
, , , ,
Abstract PDF
Unsupervised Hybrid-distorted Image Restoration Method Based on Feature Disentangled Representation Learning
, , , ,
Abstract PDF
Research On The Efficiency Of Visual Search For Car Interface Icons Based On Visual Complexity And Spatial Frequency
, ,
Abstract PDF
Detection Method of Eye Rotation Angle in Cataract Surgery Based on Depth Feature Matching
, , , ,
Abstract PDF
Asymmetric Hierarchical Feature Fusion Network for RGBT Tracking
, ,
Abstract PDF
Research on Highway Pavement Crack Detection Method based on Efficient Multi-scale Feature Combining and Hierarchical Boosting Model
, , ,
Abstract PDF
Linear dynamic separating axis algorithm for continuous collision detection
, , , , ,
Abstract PDF
Left Ventricular Segmentation Algorithm for Echocardiography Combining Transformer and CNN
,
Abstract PDF
Identification of Sousa Chinensis Considering the Inter-Class Loss
, , ,
Abstract PDF
Heterogeneous Graph Neural Network for Fashion Outfit Compatibility Prediction
, , ,
Abstract PDF
Optical Flow Estimation Method with Shifted Windows Transformer
, ,
Abstract PDF
Power Optimization of Multi-Level MPRM Logic Circuits
, , ,
Abstract PDF
Visualization for Computer Program: A Survey
, , ,
Abstract PDF
Coarse-to-Fine Point Cloud Shape Complementation Based on Multi-scale Feature Fusion
, , , , ,
Abstract PDF
Ancient Text Image Inpainting Algorithm via Edge Guide and Laplacian Pyramid Decomposition
, ,
Abstract PDF
Visual Analysis Method of Consortium Chain for Fabric Performance Situational Awareness
, , , ,
Abstract PDF
LSVSH descriptor: an local feature statistic histogram with high discrimination and strong robustness
, , ,
Abstract PDF
Single-View 3D Face Reconstruction via Cross-View Consistency Constraints
, ,
Abstract PDF
Loop Closure Detection in 3D Laser-based SLAM using Spherical Harmonics Descriptors
, , , , , ,
Abstract PDF
Multimodal Brain Tumor MR Image Segmentation Network fused with Attention Mechanism
, , ,
Abstract PDF
Registration Method of Partial Point Cloud and Whole Point Cloud of Large workpiece
, , , , , ,
Abstract PDF
Planar Object Tracking Based on Fast Corner Shift
,
Abstract PDF
Fluid-solid coupling surface detail optimization algorithm based on Material point method
, , , , ,
Abstract PDF
Two-channel Medical Image Fusion Combining Local Entropy and Gradient Energy
, , , ,
Abstract PDF
More+
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
More+
Survey on Cross-Domain Object Detection in Open Environment
He Zhenwei, Zhang Zhilong, Zhang Lei
2024, 36(4): 485-502. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.2023-00816
Abstract PDF
A Survey on the Visual Analytics of Narrative Structure Abstraction
Ye Li, Wang Lei, Zhou Zhiguang, Wang Yigang
2024, 36(4): 503-515. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.2023-00466
Abstract PDF
Non-Manifold Structure Detection and Fast Restoration for Dental 3D Mesh Data
Wei Guangshun, Ma Long, Yang Runze, Zhou Yuanfeng
2024, 36(4): 516-522. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19875
Abstract PDF
Coarse-to-Fine Point Cloud Shape Complementation Based on Multi-Scale Feature Fusion
Zhang Dejun, Wang Yang, Tan Xuefeng, Wu Yiqi, Chen Yilin, He Fazhi
2024, 36(4): 523-532. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19871
Abstract PDF
Virtual Fiber-Based Constitute Model for Anisotropic Material Design
Lu Zixuan, He Hao, Wu Di, Liu Xuehui
2024, 36(4): 533-542. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19776
Abstract PDF
Single-View 3D Face Reconstruction via Cross-View Consistency Constraints
Zhong Yicheng, Pei Yuru, Li Peixin
2024, 36(4): 543-551. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19772
Abstract PDF
Transformer-Based Pedestrian Video Inpainting Guided by Pseudo-Spatiotemporal Pose Correction Graph Convolutional Networks
Tang Fumei, Nie Yongwei, Yu Jiaqi, Zhang Qing, Li Guiqing
2024, 36(4): 552-564. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19773
Abstract PDF
Actor Detection Method for Complex Lighting Stage
Zhao Guoqing, Dong Tianyang, Tong Chengkai, Shen Bingyan
2024, 36(4): 565-574. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19838
Abstract PDF
Detailed Routing Algorithm with Triple Patterning Lithography Constraints
Liang Xiaoyu, Sun Ruohan, Xu Ning, Zhang Yadong
2024, 36(4): 575-581. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20072
Abstract PDF
Methodology for IR Drop Analysis of On-Chip Power Distribution Network under Electromagnetic Pulse Attack
Liu Qiang, Zhang Peiran
2024, 36(4): 582-590. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20107
Abstract PDF
Detailed Routing Algorithm for Multi-Mask Scenes
Wu Jie, Wu Haoying, Xu Ning, Zhang Yadong
2024, 36(4): 591-597. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.20074
Abstract PDF
Coprocessor for Multi-Mode High Precision Nonlinear Activation Function
Ou Wenhui, Wang Zheng, Wu Zhuoyu, Wang Weilun, Gan Zhiyin
2024, 36(4): 598-606. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19959
Abstract PDF
High Quality Global Routing Algorithm Based on Multi-Stage Optimization
Liu Genggeng, Pei Zhenyu, Xu Ning
2024, 36(4): 607-614. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19956
Abstract PDF
Power Optimization of Multi-Level MPRM Logic Circuits
Zhao Zihao, Chu Zhufei, Wang Lunyao, Xia Yinshui
2024, 36(4): 615-624. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19951
Abstract PDF
Delay-Driven Layer Assignment Algorithm Based on Integrating Multi-Strategy for Advanced Technology Nodes
Liu Genggeng, Jiang Lieqiu, Li Zepeng, Wu Ruoxin, Xu Ning
2024, 36(4): 625-635. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19948
Abstract PDF
VLSI Design and Implementation of Adaptive Deblocking Filter for HEVC
Chen Zhuomiao, Chen Zhifeng, Chen Jian, Wang Jiahua
2024, 36(4): 636-644. DOI: 10.3724/SP.J.1089.2024.19925
Abstract PDF
More+